Решењем о одређивању јавних паркиралишта на територији града Ниша Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове одређен је нови станарски сектор- Сектор 11. Станари у оквиру сектора 11 могу у недостатку слободних паркинг места за прописно паркирање испред својих стамбених јединица, које се налазе ван зоне наплате, купити повлашћену станарску карту за сектор 11 и користити је за паркирање на Хуманитарном паркингу, који је у зеленој зони контроле и наплате паркирања, с прилазом из улице Бранка Крсмановића.

Цена месечне станарске карте за Зелену зону износи 500 динара.

Плаћањем паркирања на овом паркиралишту донирате средства у хуманитарне сврхе.

evropska nedelja mobilnosti 696x464 copy


Од 2002. године се сваке године у периоду од 16. до 22. септембра одржава се манифестација Европска недеља мобилности, која има за циљ подизање свести о штетности издувних гасова аутомобилског саобраћаја и подстицање на немоторизоване видове превоза у градовима, а све у циљу унапређења квалитета животне средине у урбаним срединама. 

За све општине и градове Европска недеља мобилности је одлична прилика да својим становницима представе одрживе алтернативе у саобраћају и да им објасне еколошке изазове са којима се суочавају. Учествовањем у акцији, градови и општине могу да прикажу грађанима које су предности избора чистијих видова саобраћаја и да тиме унапреде стање саобраћаја у својој локалној средини.

Тема овогодишње кампање је БОЉА ПОВЕЗАНОСТ и одабран је и слоган "Крећимо се квалитетније!", а односи се на бољу повезаност унутар и изван насеља у виду разноврсније услуге јавног превоза као и боље повезаности људи и градских садржаја.

У оквиру кампање Европске недеље мобилности која промовише еколошки чисте начине кретања, који не користе фосилна горива и не загађују животну средину, Град Ниш је у сарадњи са удружењем бициклиста "Караван тим" припремио АНКЕТУ која је анонимна и за чије попуњавање ће вам бити потребно око 5 минута. Ваше оцене, размишљања и ставови су од великог значаја. 

Хвала на издвојеном времену.

На основу Одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима („Сл. лист града Ниша“, бр. 17/2020) ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш објављује следећи

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање писаних понуда о предаји расходованих односно принудно уклоњених моторних возила

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш објављује јавни позив за достављање писаних понуда за закључење уговора о предаји расходованих односно принудно уклоњених моторних возила, уклоњених са површина јавне намене од стране ЈКП-а „Паркинг-сервис“-Ниш, a која нису преузета од стране власника у року од 120 дана од дана уклањања.

Моторна возила се предају у целости, у виђеном стању, и накнадне рекламације се неће прихватати.

На основу Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16 и 95/18), Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), као и Правилника о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. Гласник РС“ бр. 98/10), моторна возила се предају као секундарне сировине – отпад, индексног броја 16 01 04* из Каталога отпада, отпад искључиво намењен за третман, без права на евентуално коришћење и регистрацију.

Поступак избора најповољнијег понуђача спровешће се путем прикупљања затворених писаних понуда, а избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума „највиша понуђена цена по килограму предатог отпада“.

Уколико два или више понуђача понуде исту цену по килограму предатог отпада, избор најповољнијег понуђача ће се извршити жребањем.

Достављене понуде се сматрају коначним, без обзира да ли отварању понуда присуствује представник понуђача.

Понуђачи су дужни да понуде цену за откуп возила по килограму и ова понуђена цена ће важити за све време важења уговора.

Право учешћа у овом поступку имају искључиво правна лица која су регистрована за поступање са датом врстом отпада (индексни број из Каталога отпада 160104*) – сакупљање, транспорт, складиштење и третман овакве врсте отпада.

Писана понуда се подноси у затвореној коверти и треба да садржи:

  1. 1. понуђену цену,
  2. 2. назив правног лица, седиште, број телефона,
  3. 3. извод о регистрацији привредног субјекта издат од стране Агенције за привредне регистре,
  4. 4. доказ да је правно лице регистровано за поступање са датом врстом отпада – отпад индексног броја 16 01 04* из Каталога отпада – сакупљање, транспорт, складиштење и третман опасног отпада, и то важећа дозвола за управљање отпадом издата од стране Министарства заштите животне средине.

Понуда која не садржи све елементе неће се узети у разматрање.

Писане понуде се подносе најкасније до 16. 09.  2022. године, до 12 часова, у затвореној коверти, на адресу Светозара Марковића бр. 27, Ниш, путем поште или лично. Понуде достављене након наведеног рока, без обзира на време када су послате, неће се узети у разматрање.

Коверте са понудом морају имати ознаку „Понуда о предаји расходованих, односно принудно уклоњених моторних возила – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“, а на полеђини коверте треба да се налази назив понуђача, адреса и број телефона.

Наведени оглас се објављује у дневном листу „Народне новине“ најкасније 7 дана пре отварања понуда. Истовремено ће се објавити на огласној табли, као и на интернет страници ЈКП-а „Паркинг-сервис“-Ниш.

Отварање понуда обавиће се јавно 16. 09. 2022. године у 12  часова у просторијама ЈКП-а „Паркинг-сервис“-Ниш у ул. Светозара Марковића бр. 27 у Нишу.

О избору најповољније понуде понуђачи ће бити обавештени писаним путем у року од 15 дана од дана отварања понуда.

Преузимање возила вршиће се на адреси ЈКП-а „Паркинг-сервис“-Ниш, а све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.

Уговор са најповољнијим понуђачем закључиће се на период од годину дана.

Додатне информације у вези са предметним поступком могу се добити сваког радног дана на број телефона: 018/517-555, контакт особа Игор Стојковић, руководилац службе за транспорт.

Previous Next

Август и почетак септембра каректерише обележавање и одржавање хоризонталне и вертиклне сигнализације у „зони школе“. Запослени ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш свакодневно су на терену како би обележавање било урађено квалитетно и на време.

Почетком августа, као и сваке године до сада, смо почели обнављање целокупне сигнализације у зонама школа. Вертикална сигнализација је обновљена на свим локацијама, осим у улици Војводе Путника јер се наведена улица реконструише. Безбедност је додатно повећана принудним успоривачима брзина, чија обнова се ради током целе године. Зарад безбедности свих учесника у саобраћају на појединим местима је и видљива хоризонтална сигнализација освежена, због непосредне близине школе. Већина ознака је урађена хладном дебеловученом пластиком чиме смо постигли да видљивост ознака траје дуже, а комплетна хоризонтална сигнализација биће завршена до почетка школске године. Такође, у близина школа замењени су поједини стари семафорски уређаји новијим, који обезбеђују поузданији рад.

Паркинг сервис својим ангажовањем побринуо се да деца као осетљива категорија учесника у саобраћају буду безбеднија у близини школа и вртића, а овим путем апелујемо да сви учесници у саобраћају поштују саобраћајну сигнализацију.

Иначе, ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш на територији Града Ниша, што на градском што на сеоском подручју, одржава сигнализацију у зонама школа на 42 локације.

Previous Next

На улицама Ниша од данас су два возила са уређајем за снимање и контролу паркирања односно системом Scan car, популарно названим „Око соколово“.

Систем помоћу специјалних возила са специјалном надоградњом за очитавање и препознавање регистрских таблица обавља контролу паркирања у зонираном подручју града и аутоматски креира електронске дневне паркинг карте за возила за која паркирање није плаћено.

Основа целог система је ГИС подлога односно географско информациони систем. Направљена је детаљна мапа свих улица у граду, коловоза, тротоара, семафора, пешачких прелаза, паркинг места и других важних елеманата. Систем, у зависности од позиције возила, проверава да ли се аутомобил налази на регуларном паркинг месту или је непрописно паркиран.

„Око соколово“ има два система. Програмски систем за потребе Паркинг сервиса обрађује податке за све врсте корисника услуге паркирања, као што су повлашћене станарске паркинг карте, претплатне карте, резервисана паркинг места, дневне паркинг карте. Након опажања паркираног возила, препознавања регистарске таблице и фотографисања прописно паркираног возила на подручју зона, обавља се анализа зоне, ГПС локације и времена опажања. Подаци се, затим, шаљу, путем 4Г мреже, СМС центру на проверу. Захваљујући Систему „Око соколово“ контрола плаћања паркирања на подручју зонског система сада је аутоматизована. Други који је за потребе Комуналне милиције који обухвата опажање, фотографисање, дојаву слика возила, адресе, датума и времена опажаја, одређивање прекршаја, а затим израду обавештења и прекршајног налога у диспечерском центру Комуналне милиције и слање на адресу починиоца прекршаја.  

Градоначелница Ниша Драгана Сотировски изразила је наду да ће нови систем контроле возача помоћи да се регулише саобаћај, да аутобуси коначно крену жутом траком на булеварима, као и да таксисти имају свој део на прометним саобраћајницама. У току јула „Око соколово“ ће само опомињати несавесне возаче, а од августа ће се почети са кажњавањем, каже Сотировски.

Плаћање услуге паркирања унапред, по започетом сату, вршиће се искључиво електронским путем, тако што корисник купује електронску паркинг карту слањем поруке преко мобилних оператера, мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају или на одговарајућим продајним местима. Уколико је возило паркирано мимо паркинг места, подаци се упућују Комуналној милицији због изрицања казне.

Директор Паркинг сервиса Дејан Димитријевић рекао је да увођењем  система „Око соколово“ можемо очекивати да Ниш постане безбеднији када је у питању саобраћај, да ће грађани постати савеснији када је у питању паркирање, што ће смањити гужве које су се стварале у граду због непрописно паркираних возила, као и да ће овај модеран, аутоматизовани систем олакшати контролу плаћања паркирања и смањити грешке на минимум.

Новина која се посебно тиче корисника је та да ће за возила која немају плаћено паркирање или су прекорачили дозвољено време паркирања бити издата електронска дневна паркинг карта - еДПК. Ова карта се неће остављати на ветробранском стаклу аутомобила, већ ће она бити евидентирана у систему. Корисници ће имати могућност да све информације о издатим еДПК добију у апликацији Паркинг сервиса, на порталу еПаркинг, као и на нашем сајту nisparking.rs

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ – Ниш од 1. јула 2022. године уводи нови систем електронске контроле и наплате паркирања SCAN CAR.

У намери да систем паркирања у Нишу прати светске трендове у области мирујућег саобраћаја, као и технолошких могућности 21. века, нови систем ће умногоме помоћи у регулисању комуналног реда и самој комуникацији између нас и корисника.
Новина која се посебно тиче корисника је та да ће за возила која немају плаћено паркирање или су прекорачили дозвољено време паркирања бити издата електронска дневна паркинг карта - еДПК. Ова карта се неће остављати на ветробранском стаклу аутомобила, већ ће она бити евидентирана у систему.
Корисници ће имати могућност да све информације о издатим еДПК добију у апликацији Паркинг сервиса, на порталу еПаркинг, као и на нашем сајту nisparking.rs
Као и до сада уколико власник возила не плати еДПК у року од осам дана добиће опомену на кућну адресу.
У разумевању да се свако увођење одређених новина у раду односи и на наше кориснике и да је потребан период прилагођавања и упознавања са функционисањем новог система, наредних седам дана контролори на терену остављаће на возилу обавештење о добијеној еДПК.
Имплементацијом новог система Предузеће наставља да спроводи своју мисију изградње модерног режима паркирања и унапређења мирујућег саобраћаја.

©2022 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места