На основу Одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима („Сл. лист града Ниша“, бр. 17/2020) ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш објављује следећи

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање писаних понуда о предаји расходованих односно принудно уклоњених моторних возила

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш објављује јавни позив за достављање писаних понуда за закључење уговора о предаји расходованих односно принудно уклоњених моторних возила, уклоњених са површина јавне намене од стране ЈКП-а „Паркинг-сервис“-Ниш, a која нису преузета од стране власника у року од 120 дана од дана уклањања.

Моторна возила се предају у целости, у виђеном стању, и накнадне рекламације се неће прихватати.

На основу Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16 и 95/18), Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), као и Правилника о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. Гласник РС“ бр. 98/10), моторна возила се предају као секундарне сировине – отпад, индексног броја 16 01 04* из Каталога отпада, отпад искључиво намењен за третман, без права на евентуално коришћење и регистрацију.

Поступак избора најповољнијег понуђача спровешће се путем прикупљања затворених писаних понуда, а избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума „највиша понуђена цена по килограму предатог отпада“.

Уколико два или више понуђача понуде исту цену по килограму предатог отпада, избор најповољнијег понуђача ће се извршити жребањем.

Достављене понуде се сматрају коначним, без обзира да ли отварању понуда присуствује представник понуђача.

Понуђачи су дужни да понуде цену за откуп возила по килограму и ова понуђена цена ће важити за све време важења уговора.

Право учешћа у овом поступку имају искључиво правна лица која су регистрована за поступање са датом врстом отпада (индексни број из Каталога отпада 160104*) – сакупљање, транспорт, складиштење и третман овакве врсте отпада.

Писана понуда се подноси у затвореној коверти и треба да садржи:

  1. 1. понуђену цену,
  2. 2. назив правног лица, седиште, број телефона,
  3. 3. извод о регистрацији привредног субјекта издат од стране Агенције за привредне регистре,
  4. 4. доказ да је правно лице регистровано за поступање са датом врстом отпада – отпад индексног броја 16 01 04* из Каталога отпада – сакупљање, транспорт, складиштење и третман опасног отпада, и то важећа дозвола за управљање отпадом издата од стране Министарства заштите животне средине.

Понуда која не садржи све елементе неће се узети у разматрање.

Писане понуде се подносе најкасније до 16. 09.  2022. године, до 12 часова, у затвореној коверти, на адресу Светозара Марковића бр. 27, Ниш, путем поште или лично. Понуде достављене након наведеног рока, без обзира на време када су послате, неће се узети у разматрање.

Коверте са понудом морају имати ознаку „Понуда о предаји расходованих, односно принудно уклоњених моторних возила – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“, а на полеђини коверте треба да се налази назив понуђача, адреса и број телефона.

Наведени оглас се објављује у дневном листу „Народне новине“ најкасније 7 дана пре отварања понуда. Истовремено ће се објавити на огласној табли, као и на интернет страници ЈКП-а „Паркинг-сервис“-Ниш.

Отварање понуда обавиће се јавно 16. 09. 2022. године у 12  часова у просторијама ЈКП-а „Паркинг-сервис“-Ниш у ул. Светозара Марковића бр. 27 у Нишу.

О избору најповољније понуде понуђачи ће бити обавештени писаним путем у року од 15 дана од дана отварања понуда.

Преузимање возила вршиће се на адреси ЈКП-а „Паркинг-сервис“-Ниш, а све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.

Уговор са најповољнијим понуђачем закључиће се на период од годину дана.

Додатне информације у вези са предметним поступком могу се добити сваког радног дана на број телефона: 018/517-555, контакт особа Игор Стојковић, руководилац службе за транспорт.

©2022 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места