Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

Мисија и Визија

Мисија 

Изградити модеран режим паркирања поштујући важеће прописе за решавање проблема паркирања у граду и реализацијом годишњих планова пословања и програмских циљева из оснивачког акта и стратешких докумената.  Проширујући и максимално користећи постојеће ресурсе обезбедити континуирани и одрживи раст предузећа, уз остваривање максималног задовољства грађана нашим услугама.

Визија и стратешки циљеви

ЈКП “Паркинг сервис” - Ниш је савремено, модерно предузеће које тежи да постане лидер у области планирања, унапређења и развоја мирујућег саобраћаја које ће се наметнути својом стручношћу, идејама и компетентним приступом проблематици паркирања.

Недостатак потребног броја паркинг места у централном градском језгру, као и недостатак других слободних површина које би могле да се преуреде у вануличне паркинг просторе, наметнули су потребу за применом техничко-административних мера које за циљ имају да примењују и коригују режиме паркирања који дају најбоље ефекте.

У намери да се паркирање у Нишу доведе у уређено стање, град Ниш мора имати јасно опредељену политику паркирања у граду. Под градском политиком треба разликовати два основна опредељења и то дугорочно, које подразумева јасно усвојене стандарде грађења и са тим у вези паркирање аутомобила у свим градским деловима, и оперативно опредељење које подразумева вођење и спровођење текуће политике паркирања кроз реализацију одговарајућих режима паркирања у зонама високих накупљања паркирања, које се наслања и темељи на решењима понуђеним у Студији о мирујућем саобраћају у Нишу. 

Задатак предузећа се састоји у успостављању режима мирујућег саобраћаја као дела укупног саобраћајног система, али и на успостављању одговарајуће савремене техничке контроле паркирања.

 

 

 

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места