Организациона структура ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш

У организационом смислу ЈКП "Паркинг сервис" је јединствена целина, а Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, управљање и руковођење пословањем предузећа.

Ради успешног обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада,а у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, унутрашња организација рада предузећа је извршена по службама као организационим јединицама.

Предузеће има следећу организациону структуру:

1. Служба за експлоатацију и контролу паркиралишта
2. Служба за сигнализацију, јавно осветљење и новогодишњу декорацију
3. Служба за правне послове
4. Служба за финансијско - рачуноводствене послове
5. Служба за информационо-комуникационе технологије и интерну контролу
6. Служба за комерцијалне послове
7. Служба за транспорт

 

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места