Резервисана паркинг места

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове надлежна за послове саобраћаја може својим решењем одобрити резервацију општих паркиралишта државним органима, органима јединица локалне самоуправе, јавним службама, дипломатским и другим страним представницима, другим правним лицима и предузетницима. 

Услове и начин коришћења општих паркиралишта за возила корисника утврђује Градска управа за комуналну делатност и инспекцијске послове надлежана за послове саобраћаја. 
Цена услуге коришћења резервације општих паркиралишта утврђена је ценовником ЈКП-а "Паркинг сервис"- Ниш.

Коришћење зонираних резервисаних паркинг места може се одобрити у времену од 07h до 17h или у времену од 00h до 24h. Зонирана резервисана паркинг места су посебно обележена саобраћајном сигнализацијом.

За више информација можете да се обратите Управи, Одсеку за саобраћај, ул. Вожда Карађорђа 24, телефон 018 504 732 и 504 733. Захтев за резервацију паркинг места можете преузети овде.

 

©2023 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места