Станарска паркинг карта

Основ за стицање права на повлашћену зонирану паркинг карту за станаре представљају важећа лична карта подносиоца захтева под условом да се пребивалиште и адреса стана налазе у станарском сектору и важећа саобраћајна дозвола за возило у власништву подносиоца захтева, осим у случају када подносилац захтева (станар у станарском сектору) користи аутомобил по уговору о лизингу.

Особе са инвалидитетом које су станари улица у одређеном зонираном станарском сектору могу користити општа паркиралишта бесплатно. Бесплатна паркинг картa за особе са инвалидитетом се издаје искључиво на основу одговарајућег акта управе надлежне за послове социјалне заштите који је подносилац захтева дужан да приложи уз захтев.

 

Цене повлашћених зонираних станарских паркинг карата

   Црвена и екстра зона  Зелена зона
Станарски сектори 3, 6, 7 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10
Месечна карта (прво возило) 508 дин. 395 дин.
Полугодишња карта (прво возило) 2.540 дин. 1.975 дин.
Годишња карта (прво возило) 5.080 дин. 3.950 дин.
Месечна карта (друго возило)* 1.526 дин. 1.187 дин.
Полугодишња карта (друго возило) 7.630 дин. 5.935 дин.
Годишња карта (друго возило)* 15.260 дин. 11.870 дин.

* Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре одговарајућег станарског сектора можe бити издата подносиоцу захтева највише за 2 (два) возила у свом власништву.

 

Потребна документација за издавање повлашћене зониране станарске паркинг карте

1. Захтев за издавање повлашћене паркинг карте (PDF формат)
2. Копија саобраћајне дозволе (оригинал на увид)
3. Копија личне карте (оригинал на увид)
4. Особе са инвалидитетом достављају и Решење о инвалидитету надлежне Управе (ради издавања бесплатне повлашћене зониране станарске паркинг карте)

 

Овде можете преузети Упутство за издавање повлашћене зониране претплатних паркинг карата станарима (PDF формат).

Захтев уз осталу потребну документацију можете предати у Корисничком сервису ЈКП "Паркинг сервис" -  Ниш - Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш, Србија

Корисници повлашћену зонирану паркинг карту за станаре могу да прибаве или продуже и електронски, попуњавањем on-line захтева.

 

©2021 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места